post_type=”portfolio”
[nimble-portfolio post_type=”portfolio” taxonomy=”nimble-portfolio-type” skin=”default” orderby=”menu_order” order=”ASC” ]


post_type=”post”
[nimble-portfolio post_type=”post” taxonomy=”category” skin=”default” orderby=”menu_order” order=”ASC” ]


post_type=”project” taxonomy=”project-category”
[nimble-portfolio post_type=”project” taxonomy=”project-category” skin=”default” hide_filters=”true” orderby=”modified” order=”DESC” ]


post_type=”portfolio” taxonomy=”portfolio_category”
[nimble-portfolio post_type=”portfolio” taxonomy=”portfolio_category” skin=”default” hide_filters=”true” orderby=”modified” order=”DESC” ]